Home Show's Top Lists
No translation available.

 

Ranking wystawowy.

Przypominamy cele, zasady i punktację rankingu wystawowego czyli konkursu na Najlepszego - Psa i Sukę - Briarda i Beaucerona Roku. Ranking, oprócz sportowej zabawy, ma spełnić kilka ważnych celów;-wyłonić najlepsze dorosłe oraz młodzieżowe psy i suki w rasie, zachęcić właścicieli owczarków francuskich do częstszego prezentowania ich na wystawach (co w istotnym stopniu może wpłynąć na popularyzację tych ras), promawać najpiękniejsze psy, co będzie prowadziło do lepszej orientacji potencjalnych nabywców szczęniąt, a także będzie stanowiło wskazówkę dla kierowników sekcji i hodowców w kwestii odpowiedniego doboru hodowlanego. Rzetelność i wiarygodnosć rankingu jest uzależniona od zebrania jak najwiekszej ilosći wyników wystaw. W tym celu apelujemy do wszystkich kierowników sekcji, do organizatorów wystaw a także do włascicieli briardów i beauceronów o przysyłanie kserokopi kart ocen z wystaw, na których ich psy były wystawiane.
 

Zasady rankingu.

 1. Ranking jest rozliczany wyłącznie na podstawie kserokopii kart ocen przysyłanych na adres Przewodniczącej Klubu z Oddziałów lub bezpośrednio przez właścicieli wystawianych psów.
 2. Pod uwagę brane są oceny doskonałe,lokaty i inne osiągnięcia zdobyte we wszystkich klasach z wyjątkiem klasy szczeniąt i honorowej.
 3. Jeżeli w sezonie wystawowym pies startował zarówno w klasie młodzieży jak i pośredniej, otwartej, lub użytkowej będzie uwzględniony w obydwu kwalifikacjach.
 4. Konkurs wyłania Zwycięzców 4 konkurencji oddzielnie dla briardów i beauceronów:

  I - NAJLEPSZY DOROSŁY PIES ROKU
  II -NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA ROKU
  III-NAJLEPSZY MŁODY PIES ROKU
  IV-NAJLEPSZA MŁODA SUKA ROKU


 5. Założeniem przy opracowywaniu rankingu było wyłonienie 10-20 psów i suk w w/w konkurencjach dla polskich briardów. Jednak na podstawie kilkuletniej praktyki okazało się, że nie zawsze to jest możliwe. Olbrzymia dysproporcja w ilości zdobytych przez poszczególne psy punktów zdecydowała o przyjęciu dodatkowego kryterium decydującego o umieszczeniu psa/suki w rankingu wystawowym.Takim kryterium jest MINIMUM PUNKTÓW wynoszące 30 pkt albo max.20 miejsce dla dorosłych briardów i max.15 miejsce dla dorosłych beauceronów. Psy poza tym limitem nie będą wyszczególnione w rankingu wystawowym.
 6. W niektórych Klubach uwzględnia się dodatkowo 3 kategorie: SUKA HODOWLANA, REPRODUKTOR, HODOWLA (na podstawie osiągnięć wystawowych potomstwa). Zważywszy jednak, że na Wystawach Klubowych są organizowane konkurencje hodowlane oceniane przez sędziów, zrezygnowano z włączenia tych konkurencji do rankingu wystawowego. Przyjmuje się zatem, że w odniesieniu do briardów w tych trzech konkurencjach najważniejsze są tytuły przyznawane przez sędziów na Wystawie Klubowej. Natomiast w odniesieniu do beauceronów nie wyklucza się możliwosci rozliczenia tych trzech kategorii z kart ocen, w przypadku gdy ich reprezentacja na Wystawie Klubowej w danym roku będzie za mała do skompletowania konkurencji hodowlanych. Warunkiem jest jednak by do klubu wpłynęły karty ocen z 3/4 wystaw w danym sezonie wystawowym. Ta zasada obowiązuje od 2003 roku.
 7. W rankingu wystawowym nie będą uwzględniane tytuły Championa czy Championa Młodzieżowego, bowiem nie są one przyznawane na żadnej z wystaw, a są jedynie efektem osiągnięć wystawowych. Nie będą również uwzględniane tytuły BIS i BOG, gdyż zwykle nie są one odnotowywane w dokumantacji wystawowej, co powoduje brak uwiarygodnienia tych tytułów. Nowe Championy są i będą podawane w kolejnych numerach biuletynu po uzyskaniu kserokopii odpowiednich dyplomów. Natomiast tytułu BIS i BOG będą uwzględniane wraz z innymi osiągnięciami wystawowymi psów pod zdjęciami i w rozdziale "Wyniki wystaw", jeśli do klubu wpłynie wiarygodna informacja.
 8. W wyszczególnionych 4 konkurencjach ranking prowadzony jest tylko dla psów zarejestrowanych i przebywających w Polsce, także dla tych z zagranicznych hodowli ale w rękach polskich właścicieli, z wyjątkim psów, które są własnością obcokrajowców i pochodzą z polskich hodowli. Dla tych ostatnich, łącznie z innymi psami zagranicznymi mogą być utworzone konkurencje na Najlepsze Zagraniczne Briardy i Beaucerony (Psa i Sukę) prezentujące się na naszych wystawach, pod warunkiem, że w danym roku uda się wyłonić odpowiednią reprezentację.
 9. Jako najbardziej prestiżową z polskich wystaw traktujemy Wystawę Klubową, co znalazło swoje odzwierciedlenie w punktacji rankingowej.

 

TABELA PUNKTACJI DO RANKINGU WYSTAWOWEGO

 

Ranga wystawy

Ocena Tytuły

dosk
bez
lokaty

dosk.
IV

dosk
III

dosk
II

dosk
I

Res.
CAC
Res.
VDH

CWC
CAC

Res.
CACIB

CACIB

Zw.
Mł.

NPwR
NSwR

Zw. PL
Poznań

Best
Junior

NwR
Bob

Udział
w
wyst.
zagr.

Krajowa 2 4 6 8 10 5 10 - - 5 10 - 5 10 5
Międzynarodowa FCI 3 6 9 12 15 7 15 15 30 10 20 30 10 15 10
Championów 3 6 9 12 15 - 15 - - - 20 - - 15 10
Klubowa 4 8 12 16 20 10 20 - - 20 40 - 15 20 15
Europejska 4 8 12 16 20 10 20 20 40 20 40 - 15 20 15
Światowa 5 10 15 20 25 12 25 25 50 25 50 - 20 25 20
Europejska Briardów 5 10 15 20 25 12 25 - - 25 50 - 20 25 20